Dự án 13: Máy xếp hình tự động

Số lượng triển khai:  1
Thời gian bắt đầu:  Tháng 08/2019
Thời gian kết thúc:  Tháng 02/ 2020
Hạng mục thực hiện: 

 + Thiết kế

 + Chế tạo

 + Lắp đặt và tinh chỉnhtại nhà máy Đồng Quang

 + Đi triển lãm ở các Quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản...


Thông tin

Mô tả:

Công nghệ ứng dụng: